Nội dung

Lớp 1512YS101Bệnh ngoại khoa, bệnh nội khoa, điều dưỡng cơ bản và kĩ thuật điều dưỡng, dinh dưỡng - vệ sinh an toàn, dược lý, dược lý_1, kĩ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh admin | 01/08/2016 11:08:33

Điểm thi các môn:  BỆNH NGOẠI KHOA, BỆNH NỘI KHOA, ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ KĨ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG, DINH DƯỠNG - VỆ SINH AN TOÀN, DƯỢC LÝ, DƯỢC LÝ_1, KĨ NĂNG GIAO TIẾP - GIÁO DỤC SỨC KHỎE, VỆ SINH PHÒNG BỆNH.